ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ | ਐਨਵੀਐਸਪੀ |EVM- VVPAT ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰਿਡ

V