ਬਿਜਲੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਯਰ ਪੀ.ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ

ਸਿਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ

ਫ਼ੋਨ : 18002337944
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pspcl.in

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਯਰ ਪੀ.ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ (ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀ )

ਪਠਾਨਕੋਟ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pspcl.in